A HATTYÚK DALA című regény megírásához használt és fölhasznált források

 

A klasszikus upanisadok. Fordította: Pál Dániel. Budapest, Filosz, 2011.

 

A magyar katona vitézségének ezer éve (I–II.). Horthy Miklós, József királyi herceg és Gömbös Gyula bevezetőjével. Írták hadtörténészek. Szerkesztette: Pilch Jenő. Budapest, Franklin Társulat, 1933.

 

A magyarok krónikája. Szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. Budapest, Officina Nova, 2000.

 

A sajnos már megszűnt Pécsi Szemle valamennyi évfolyama. Főszerkesztő: Romváry Ferenc. Pécs, Alexandra.

 

A Talmud könyvei. Fordította: Dr. Molnár Ernő. Budapest, PaginariumSaxum, 1997.

 

A város arca. Pécsi portrék. Konrád György beszélgetései. Kérdezőtárs: Ágoston Zoltán. Pécs, Művészetek és Irodalom Háza, 2011.

 

Aknai Tamás: Pécs. Változó világ 12. Budapest, Útmutató, 1997.

 

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig. Fordította: Váróczi Zsuzsanna. Budapest, Szent István Társulat, 2008.

 

Attila és hunjai. Szerkesztette: Németh Gyula. Reprint. Budapest, Akadémiai, 1986. Eredeti: Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1940.

 

B. Horváth Csilla–Bezerédy Győző: A pécsi vásárok 150 éves története. A termékbemutatótól a nemzetközi vásárig (1846–1996). Pécs, Pécsi Ipari Vásár, 1996.

 

Balogh Csilla–Wicker Erika: Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából. In: Thesaurus Avarorum. Magyar Nemzeti Múzeum, 2012.

 

Bencze János: Tekintetes bíró urak. A Pécsi Királyi Törvényszék történetéből, 1872–1914. Pécs, Pro Pannónia, 2007.

 

Benedek Szabolcs: A szabadkőművesség eredete. A hermetikus hagyományoktól az első nagypáholyig. Budapest, Pont, 2006.

 

Bhagavad-gítá. Fordította és szerkesztette: Dr. Baktay Ervin. Budapest, Filosz, 2007.

 

Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Gál Ferenc, Gál József, Gyürki László, Kosztolányi István, Rosta Ferenc, Szénási Sándor és Tarjányi Béla fordításának javított szövege, új bevezetőkkel és szövegmagyarázatokkal. Sajtó alá rendezte: Rózsa Huba. Budapest, Szent István Társulat, 2008.

 

Boros László: A pécsi bazilika és a város ókeresztény emlékei. Pécs, Alexandra, 2003.

 

Callery, Sean: Kódok és rejtjelek. Fordította: Nagy Mónika Zsuzsa. Budapest, Panemex, 2007.

 

Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Budapest, Akadémiai, 1969.

 

Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Budapest, Universitas, 1998.

 

Evliyă Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai (III., 1660–1664, 1664–1966). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1904–1908.

 

Fedeles Tamás: „Eztán Pécs tűnik szemünkbe” A város középkori históriája, 10091526. Pécs, Pro Pannónia, 2011.

 

Földes Péter: Vallanak az ősi krónikák. A 900 éves ősforrások. Budapest, Kozmosz, 1986.

 

Gerő János: Évezredek üzenete. Miért vagyunk magyarok? Budapest, Zrínyi, 1994.

 

Gölcz Piroska–Mihácsi Gábor: Pécs. Pécs, Travel Guide, 2008.

 

Jávor Kata: Életmód és életmód-stratégia a pécsi Zsolnay család történetében. Budapest, Akadémiai, 2000.

 

Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története, 1711–1914. Pécs, Kronosz, 2012.

 

Katus László: Európa története a középkorban. Pécs, Kronosz, 2014.

 

Koszta László: Pécs története 10091367. Kézirat.

 

Könnyek könyve. 1940–1945 mártírjai emlékére a Pécsi Izraelita Hitközség. Hasonmás kiadás. Pécs, Jelenkor, 2004.

 

Krassó Sándor: Kötéltánc. Adalékok a pécsi zsidóság és Pécs 20. századi történetéhez. Pécs, Pro Pannónia, 2011.

 

Kristó Gyula: A tizenegyedik század története. In: Magyar századok. Szerkesztette: Szvák Gyula. Budapest, Pannonica, 1999.

 

Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, Magvető, 1980.

 

Kurán. Fordította: dr. Miháffy Balázs. Rehbar Publishers, Karachi. Lelőhely: mek.oszk.hu.

 

Lévai Anita–Potó István: Elátkozott királyaink. A turáni átoktól a mohácsi tragédiáig. Kecskemét, Vagabund, 2012.

 

Lunde, Paul: Titkos kódok. Szimbólumok, titkos nyelvek, rejtjelek. Értsük meg a rejtett üzenetek világát. Fordította: Béresi Csilla. Budapest, Kossuth, 2010.

 

Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Adatgyűjtemény. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 1978.

 

Mahábhárata. Fordította: Tóth Edit, Szerdahelyi István. Budapest, Európa, 1965.

 

Majk és Grosbois. Kamalduli szerzetesek, Rákóczi és az Esterházyak. Az 1995. szeptember 14-i majki társadalomtörténeti konferencia tanulmányai. Szerkesztette: R. Várkonyi Ágnes. Oroszlány, Oroszlány Város Önkormányzata, 1999.

 

Makk Ferenc: A tizenkettedik század története. In: Magyar századok. Szerkesztette: Szvák Gyula. Budapest, Pannonica, 2000.

 

Makk Ferenc: Magyarország a 12. században. Budapest, Gondolat, 1986.

 

Művészeti hetek, Pécs, 1941. január 4–február 3. Budapest, Országos Irodalmi és Művészeti Tanács, 1941.

 

Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. Pécs, Kronosz, 2013.

 

Pécs a hódoltság korában. Szerkesztette: Szakály Ferenc, Vonyó József. Pécs, Kronosz, 2012.

 

Pécs lexikon, I–II. Főszerkesztő: Romváry Ferenc. Pécs, Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010.

 

Pécs története 1. Az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerkesztő: Vonyó József. Pécs, Kronosz, 2013.

 

Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerkesztette: Fedeles Tamás. Pécs, Kronosz, 2013.

 

Pilkhoffer Mónika: Pécsi enteriőrök. Pécs, Kronosz, 2012.

 

Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs. Fejezetek a baranyai zsidóság 18–21. századi történetéből. Pécs, Kronosz, 2012.

 

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény 12. Szerkesztők: Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter, illetve Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza. Budapest, Balassi, 1998

 

Sándor Klára: Nyelvrokonság és kunhagyomány. Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet. Budapest, Typotex, 2011.

 

Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. Budapest, Corvina, 1971.

 

Szabó MiklósBorhy László: Magyarország története az ókorban. Kelták és rómaiak. Budapest, L’Harmattan, 2015.

 

SzemTanú. Történelem napilapstílusban. A kezdetektől napjainkig. Főszerkesztő: Márton András. Budapest, Szemtanú, 2012.

 

Szent Biblia. Fordította: Károli Gáspár. Budapest, Magyar Bibliatársulat, 1997.

 

Tájékoztató az ifjúság számára: Pécs. Kiadja Pécs szabad királyi város idegenforgalmi irodája. Évszám nélkül.

 

Tanulmányok Pécs történetéből, 9. Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. Egy konferencia előadásai. Szerkesztette: Font Mária. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2001. Kézirat.

 

Tardy Lajos: Régi feljegyzések Magyarországról. Budapest, Móra, 1982.

 

Thiering, Barbara: A könyv, amelyet Jézus írt. János evangéliuma. Fordította: Juhász István. Debrecen, Gold Book, 2001.

 

Thiering, Barbara: Jézus, az ember. A holt-tengeri tekercsek új értelmezése. Fordította: Békési József. Debrecen, Gold Book, 2002.

 

Tóth István: A rómaiak Magyarországon. Budapest, Gondolat, 1979.

 

Vörös Márton: A Széchenyi tér regénye. Pécs, Pécs MJ Város Tanácsa, VB Művelődésügyi Osztálya, 1963.

 

Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság. Budapest, Magvető, 1981.

 

Zsolnay Teréz–M. Zsolnay Margit–Sikota Győző: Zsolnay. A gyár és a család története. Budapest, Corvina, 1974.

 

P. s. 1.

 

Tisztelettel jelzem az ez iránt érdeklődőknek, hogy a könyvben a tulajdonnevek és bizonyos szavak ortográfiájánál a mai átírás helyett rendre azokhoz a változatokhoz igazodtam, amelyeket a fölhasznált korbeli forrásokban találtam. Ezt a megoldást korfestőnek szántam.

 

 

P. s. 2.

 

Itt mondok köszönet a Kronosz Kiadónak és az Alexandrának a nagy segítséget jelentő könyvek beszerzéséért és a kalauzolásért, továbbá a Baranya Megyei Levéltárnak a régi dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért, a pécsi múzeumok és szent helyek illetékeseinek pedig a készséges idegenvezetésért.